01-ahmadabad-12 02-ahmadabad-14 03-bijolia-07 04-bijolia-14 05-bundi-33
06-junagadh-11 ahmadabad-04 ahmadabad-16 bhuj-34 bijolia-03
bijolia-12 chittorgarh-03 dehli-38 diu-16 diu-17
jaipur-03 jaipur-23 junagadh-07 junagadh-16 montAbu-11