01-bhuj-38 02-dehli-07 03-junagadh-04 04-bhuj-66
05-bhuj-03 06-bhuj-04 07-diu-33 08-bhuj-08
09-bhuj-05 10-bhuj-07 11-gujarat-16 12-dwarka-02
13-dwarka-03 14-dwarka-09 15-dwarka-10